DEKRET EREKCYJNY

parafii p. w. Świętego Stefana 

weWrocławiu - Tarnogaju

w dekanacie Wrocław - Południe

Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła Świętego i dobra duchowego Ludu Bożego parafii p. w. Ducha Świętego we Wrocławiu - Tarnogaju, w dekanacie Wrocław - Południe, zarządzamy i podajemy do wiadomości, co następuje:

1. Ze względu na liczebność parafian parafii p. w. Ducha Świętego we Wrocławiu - Tarnogaju i jej rozległość, mając na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy i wysłuchaniu zainteresowanych stron, na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego

erygujemy

niniejszym rzymskokatolicką parafię p. w. Świętego Stefana

we Wrocławiu - Tarnogaju.

2. Nowa parafia we Wrocławiu - Tarnogaju powstaje z podziału parafii p. w. Ducha Świętego we Wrocławiu - Tarnogaju, z której wyłącza się następujące ulice: bpa Bogedaina, Gazową, Kamieniecką, ks. Klimasa, Łagiewnicką, Międzyleską, Tarnogajską, Ząbkowicką, Ziębicką, Złotostocką.

3. Nową parafię przyłączamy do dekanatu Wrocław - Południe.

4. Beneficjum proboszczowskie przy parafii p. w. Świętego Stefana we Wrocławiu - Tarnogaju, które niniejszym erygujemy nie posiada żadnego majątku. Na utrzymanie beneficjanta służyć będą ofiary wiernych za posługi duszpasterskie.

5. Obowiązek utrzymania kościoła, budynków kościelnych i parafialnych, sprzętów plebańskich i kościelnych, sprawianie nowych potrzebnych przedmiotów do służby Bożej oraz utrzymanie personelu kościelnego, spoczywa na parafii.

6. Duszpasterza, któremu nadajemy tytuł proboszcza (parochus) zatwierdza zgodnie z przepisami prawa kanonicznego Biskup Diecezjalny Wrocławski.

7. Proboszcz nowej parafii będzie posługiwał się urzędową pieczęcią z napisem w otoku: "Rzym.-Katol. Parafia p. w. Świętego Stefana we Wrocławiu - Tarnogaju" i "Sigill. Eccl. Paroecialis Rom.-Cath. S. Stephani in Wrocław - Tarnogaj"

8.Dekret wchodzi w życie z dniem 25 września 2000 r.

9. Tekst niniejszego dekretu należy opublikować kościele parafialnym p. w. Ducha Świętego i w kościele parafialnym p. w. Świętego Stefana we Wrocławiu - Tarnogaju, w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.

Ks. Stanisław Pietraszko                                                           + Henryk Kardynał Gulbinowicz

Kanclerz Kurii                                                                  Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Copyright © 2016-1 Parafia pw. Św. Stefana we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl